• Creatief
  • Enthousiast
  • Accuraat

Privacyverklaring
Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze
privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Ewijk aan de Culina 3 (6644
GB), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84343303 en
draagt de naam Mayk it Visual. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@maykitvisual.com en
telefonisch via 06-30353686.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de
persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld
en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke
rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige
privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 21-12-22.

Informatie over de verwerkingen
Verantwoordelijke verwerkt de volgende persoonsgegevens: Voornaam / achternaam / e-mailadres / adres/
telefoonnummer. Verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens met als doel contact met u op te nemen
naar aanleiding van een inschrijving, door u gestelde algemene vraag, offerte aanvraag, betaling of afhandeling
daarvan. Tevens Het verrichten van de administratie en boekhoudkundige en wettelijke verplichtingen. De
persoonsgegevens worden voor een termijn van niet langer dan noodzakelijk bewaard. Ten aanzien van
contactformulieren en e-mails zal frequent worden beoordeeld of deze, in het kader van persoonsgegevens niet
langer en niet meer dan noodzakelijk worden bewaard, al dan niet kunnen worden verwijderd. Een wettelijk
bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Mayk it Visual zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie,
verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering. opgeslagen. Aan deze verwerking
ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag:

Het verwerken is gebaseerd op toestemming van de persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt worden
(deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken);

Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;

Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Verantwoordelijke rusten.

Cookies
Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data
dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke
bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent
gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan
cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de
bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede
gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn
van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen,
geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of
verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u
aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun
website.

Doorgifte aan verwerkers en derden
Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor
de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het
bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. Tevens verwerkt verantwoordelijke
persoonsgegevens met websitebeheer, opslag, verzending van email, agendabeheer en het boekhoudprogramma.
De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een
wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Uw privacyrechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om
Verantwoordelijke te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw
persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om beperking van
de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op
overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen
kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te
vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken of indien u vragen heeft over deze
privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@maykitvisual.com
of telefonisch via 06-30353686.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@maykitvisual.com.

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw
persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit
Persoonsgegevens).