• Creatief
  • Enthousiast
  • Accuraat

Algemene voorwaarden Mayk it Visual

Artikel 1 Definities
1. Mayk it Visual is een Eenmanszaak die zich ten doel stelt visuele communicatie in getekende, digitale
vorm te leveren..
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Opdrachtgever” verstaan: de natuurlijke persoon of
rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze
handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikmaakt van de Diensten van Mayk it Visual en
Mayk it Visual de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Overeenkomst” verstaan: de rechtsbetrekking tussen Mayk
it Visual en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Diensten” verstaan: alle door Mayk it Visual en/of door
haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende
visuele communicatie in getekende, digitale vorm te leveren., alsmede alle andere door Mayk it Visual
ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van
een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever
worden verricht.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Website” verstaan: de website www.maykitvisual.com .

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Mayk it Visual gesloten
Overeenkomsten.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met
Mayk it Visual overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de
hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van
Opdrachtgever.

Artikel 3 De Overeenkomst
1. Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van Mayk it Visual zijn vrijblijvend, ook indien daarin een
aanvaardingstermijn is opgenomen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is een aanbod gedurende 14
(zegge: veertien) dagen na dagtekening geldig. Indien Opdrachtgever het aanbod niet binnen de
voornoemde termijn aanvaardt, vervalt het aanbod.
2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Mayk it Visual via de website, e-mail of telefoon voor een
van de aangeboden Diensten. Mayk it Visual zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn
verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De
Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
3. Als Mayk it Visual een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg
van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Mayk it Visual kan niet aan zijn
aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Mayk it Visual dan maken
zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Mayk it Visual deze schriftelijk bevestigt.
5. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft
schriftelijke aanvaarding door Mayk it Visual.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst
1. Mayk it Visual zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde
afspraken, uit te voeren.
2. Mayk it Visual heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Bij het inschakelen van derden zal Mayk it Visual de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de
selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en
gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen
voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Mayk it Visual worden doorbelast aan Opdrachtgever.
4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mayk it Visual aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Mayk it Visual worden verstrekt. Indien de voor
de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mayk it Visual zijn verstrekt,
heeft Mayk it Visual het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in
rekening te brengen.
5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Mayk it Visual zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan
verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit
voortvloeiende schade te vergoeden.
6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer
een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Mayk it Visual hiervan
schriftelijk in gebreke te stellen. Mayk it Visual dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om
alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Ontwerpfase
1. Mayk it Visual ontwerpt binnen overeengekomen termijn tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een
eerste concept.
2. Opdrachtgever dient het concept binnen overeengekomen termijn met de opdrachtnemer goed te keuren.
3. Indien Opdrachtgever het eerste concept afkeurt, spreken Mayk it Visual en Opdrachtgever onderling af
wanneer Mayk it Visual een nieuw concept ontwikkeld. Het afkeuren van het concept is geen geldige
reden om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens over te gaan tot openbaarmaking of verveelvoudiging dienen beide partijen elkaar in de mogelijkheid
te stellen de laatste versie van het geleverde product te controleren en goed te keuren.

Artikel 7 Meerdere opdrachtnemers
1. Indien Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere partijen, waaronder Mayk it Visual,
wenst te verstrekken, dan dient Opdrachtgever alle partijen hiervan op de hoogte te stellen.
2. Op verzoek van Mayk it Visual dient Opdrachtgever mede te delen aan welke partijen eenzelfde opdracht
is verstrekt.
3. Indien Opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere partij verstrekt heeft en, om welke
reden dan ook, de opdracht opnieuw wenst te laten uitvoeren, dient Opdrachtgever mede te delen aan
welke partij de opdracht verstrekt was en waarom Opdrachtgever de opdracht opnieuw verstrekt.

Artikel 8 Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Mayk it Visual en Opdrachtgever tijdig en in
onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
2. Indien tussentijds blijkt dat de kosten voor de uitvoering van de Overeenkomst aanzienlijk (te weten meer
dan 10%) hoger worden dan in de offerte is neergelegd, stopt Mayk it Visual met de ontwikkelingen
totdat hij goedkeuring heeft ontvangen van Opdrachtgever om verder te gaan. Indien Opdrachtgever niet
verder wenst te gaan en de overeenkomst wenst te ontbinden, dient Opdrachtgever de tot dan toe
gemaakte kosten te vergoeden.
3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd overeenkomstig lid 1 van dit artikel, daaronder begrepen een
aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een
aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de
oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
4. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van
Mayk it Visual op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te
ontbinden.
5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Mayk it Visual en Opdrachtgever zijn
pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde
Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 9 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
1. Mayk it Visual is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te
ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt, dan wel dat Mayk it Visual goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die
verplichtingen zal tekortschieten, mits Mayk it Visual Opdrachtgever door middel van een schriftelijke
aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van
de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
2. Voorts is Mayk it Visual bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als
bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in
redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Mayk it Visual niet de gewenste kwaliteit kan
leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen
niet voortgezet kan worden, zullen Mayk it Visual en Opdrachtgever in overleg tot een oplossing
proberen te komen/een passende regeling treffen. Pas wanneer duidelijk wordt dat Mayk it Visual niet aan
de wensen van Opdrachtgever kan voldoen, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
4. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt en Opdrachtgever in verzuim is, dan is Mayk it Visual gerechtigd de
Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring
jegens Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of
schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 10 Annulering
1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk, tenzij de
werkzaamheden nog geen aanvang hebben genomen.

Artikel 11 Kosten, honorering en betaling
1. Mayk it Visual vraagt een uurtarief van 60 Euro.
2. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3. Mayk it Visual heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
4. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is
gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
5. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens
onverwijld aan Mayk it Visual mede te delen.
6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever
van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is
alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf
het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
7. Indien Mayk it Visual besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen
langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 6
van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding
voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 12 Intellectuele eigendom
1. Mayk it Visual behoudt zich de rechten van intellectueel eigendom voor, tenzij in de Overeenkomst
anders afgesproken.
2. Mayk it Visual verleent Opdrachtgever een exclusieve licentie voor het gebruik van het geleverde
product. Deze licentie is schriftelijk opgenomen in de Overeenkomst.
3. Indien Opdrachtgever een ruimer gebruik wenst dan is overeengekomen, dan dient dit altijd opnieuw
schriftelijk te worden vastgelegd. Het staat Mayk it Visual vrij hier een extra bijdrage voor te vragen.
4. Het is niet mogelijk voor Opdrachtgever om zonder voorafgaande toestemming van Mayk it Visual
wijzigingen toe te brengen in het concept dan wel eindproduct. Mayk it Visual kan deze toestemming niet
weigeren te geven indien dit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van een
onderzoek naar het bestaan van merkrechten, octrooirechten of auteursrechten van derden door Mayk it
Visual.

Artikel 13 Naamsgerechtigheid
Mayk it Visual is te allen tijde gerechtigd om het product te signeren, op welke wijze dan ook. Het is mogelijk
om in de Overeenkomst een bepaalde manier van signeren op te nemen waar Mayk it Visual zich aan dient te
houden. Zonder voorafgaande toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan om zonder verwijzing naar
Mayk it Visual het product openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
1. Mayk it Visual kan nooit aansprakelijk worden gesteld aangaande ontevredenheid over het eindproduct.
Mayk it Visual heeft slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
2. Mayk it Visual kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten in het ontwerp indien
Opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven overeenkomstig artikel 5 lid 2 en 3 van deze Algemene
voorwaarden.
3. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en
informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
4. Mayk it Visual is niet aansprakelijk voor schade op basis van onjuist advies indien Opdrachtgever
onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
5. Mayk it Visual is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen
gevolgschade en inkomstenderving.
6. Mayk it Visual is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen,
voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel
10.
7. Indien Mayk it Visual aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe
schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een
aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Mayk it Visual met betrekking tot haar Diensten.
8. De aansprakelijkheid van Mayk it Visual is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde
bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Mayk it Visual niet is verzekerd,
is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet
of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Mayk it Visual.
10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden
beperkt of uitgesloten.

Artikel 15 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Mayk it
Visual waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: nietnakoming van een derde, ziekte van personeel van Mayk it Visual zelf of een derde, abnormale
weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de
systemen van Mayk it Visual of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of
anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht
aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst
zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Mayk it Visual overgaan tot
terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Mayk it
Visual heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 16 Vertrouwelijkheid van gegevens
1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te
weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens
ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder
geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Mayk it
Visual kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde
noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering
van de overeenkomst.

Artikel 17 Identiteit van Mayk it Visual
1. Mayk it Visual is bij de KvK geregistreerd onder nummer 84343303 en draagt btw-identificatienummer
NL003951719B40
. Mayk it Visual is gevestigd aan de Culina 3 (6644 GB) te Ewijk.
2. Mayk it Visual is per e-mail te bereiken via info@maykitvisual.com of middels de website
www.maykitvisual.com en telefonisch op 06-30353686.
Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de rechtsverhouding tussen Mayk it Visual en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van
toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Mayk it Visual en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de
bevoegde rechter van het Arrondissement Arnhem.